Vår verksamhet

Vår vision:"Barnens vardag skall präglas av glädje och utmaningar som väcker lust och nyfikenhet, där alla sinnen involveras, stimuleras och utvecklas."

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö-98. Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. De behov och intresse som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av vår miljö och planeringen av vår pedagogiska verksamhet. Då vi dagligen jobbar med barnens inflytande är det delvis barnens tankar och idéer som styr innehållet i verksamheten.

Dokumentation
Infomentor

Sedan ht -16 använder vi oss av Infomentor. Här dokumenterar vi vår verksamhet genom foto och text, både kortare dagliga uppdateringar och mer utförliga dokumentationer till varje barn. Dokumentatione kopplas till läroplanen, Lpfö 98. Målen är Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Samarbete med förskoleklassen samt Förskola och hem. Vi gör barnen delaktiga i dokumentationen genom att vi, när tid och möjlighet finns, sätter oss tillsammans vid datorn för att reflektera över tagna foton. Barnen kan då hjälpa till att sätta ord på vad det är de gör. I vår hall sitter även en fotoram, på vilken bilder från verksamheten cirkulerar. Detta för att ni föräldrar, tillsammans med era barn, ska ha möjlighet att titta på bilderna och gemensamt reflekterar över barnens dag.

Barndokumentation

Alla vårdnadshavare får ett inlogg till sitt/sina barn på Infomentor. Här kan vårdnadshavarna följa sina barns utveckling genom barnens individuella portfolios och dokumentationer. Detta material följer barnen genom hela deras förskoletid. 

Hälsa, kost och livsstil
Detta läsår kommer vi lägga stor vikt vid kost, rörelse, vila/avslappning och lek/relationer m.m. Vi har en medveten satsning på kosten. Våra egna kokerskor Susanne och Monica lagar all vår goda mat och dofterna från köket är underbara. Personalen äter alltid tillsammans med barnen, gärna till lugn musik och tända ljus. Vi försöker minska sockerintaget och ha en näringsriktig inbjudande kost.

Leken
Leken tar stor plats i vår dagliga verksamhet. Lek är ett sätt för barnen att lära. Genom leken kan barnen reflektera och bearbeta upplevelser de har varit med om. Vi pedagoger finns också där för barnen för att stödja dem både med material, samt att skapa förutsättningar för leken. De barn som har svårt för att leka kan också bli hjälpta av att vi är med i leken.

Utedag och gymnastik
Varje vecka har vi utedag med alla barn. Fokus för dessa dagar ligger på naturvetenskap, teknik och fysik. Om möjlighet finns åker vi på en utflykt per år. 

Varje torsdag har de äldre barnen gymnastik. Vi åker till en gymnastiksal i Gualöv. Där byter barnen om till gymnastikkläder och de duschar sedan efter aktiviteterna. Detta som en förberedelse inför förskoleklass. 

Genuspedagogik
Vi vill stärka alla barn oavsett kön utifrån deras egna förutsättningar och enskilda behov, samt skapa samma förutsättningar för varje barn. För att kunna göra det behöver vi pedagoger få syn på hur vi är och vilka förhållningssätt vi har gentemot barnen? Styr våra tankar på vad jämställdhet är vårt arbete med barnen? Genuspedagogiken är viktig och den är något som hela tiden finns levande i vår verksamhet.

Vila/Avslappning

De yngre barnen (1-3 år) sover efter maten, under den del av året som tillåter att man sover ute så gör dem det i våra fina sovbås och när temperaturen sjunker så sover dem inne. Att vi valt att låta dem sova ute är för att de dels får frisk luft och sover oftast bättre, dels för att öka deras immunförsvar. De äldre barnen lyssnar på en saga eller ett sagoband efter maten för att få en stunds vila.

Barn har ett stort behov av kroppskontakt för att få bekräftelse, trygghet och tillit. Med närhet och kroppskontakt ökar barnens förståelse för varandra. Därför har vi så ofta vi kan och har möjlighet avslappning med både de små och stora barnen. Vi använder oss av massagesagor eller "killar" vi med en fjäder på magen eller ryggen. Barn och pedagoger hjälps åt så att alla får ta del av avslappningen. Det är viktigt att endast de barn som vill vara med på avslappningen är delaktiga. För att skapa en lugn och stämningsfull miljö lyssnar vi på lugn musik och tänder ljus.